Photo Album

The String Ensemble Easter 2017

The Senior Orchestra Easter 2017

The Senior Orchestra Easter 2017

The Wind Band Easter 2017

The Great Orchestra Easter 2017

The Great Orchestra Easter 2017

The String Ensemble Easter 2017

Sight-reading with the String Ensemble

The String Ensemble: morning sight-reading

The String Ensemble Easter 2017

The String Ensemble: morning sight-reading

The Great Orchestra Easter 2017

A chance to experience taking the baton!

A chance to experience taking the baton!

The clarinet section of the Wind Band Easter 2017

The horn section of The Wind Band Easter 2017

The Great Orchestra Easter 2017